Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
61
Tuần này:
83
Tháng này:
1226
Tất cả:
138782

Quy chế phối hợp về vệ sinh an toàn thực phẩm xã Minh Châu

Ngày 06/10/2018 06:32:06

Để đảm bảo cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm UBND xã xây dựng quy chế phối hợp liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 106/2018/QĐ-UBND

     Minh Châu, ngày  01 tháng 10  năm 2018

                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH CHÂU

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu, ý kiến thẩm định của đoàn giám sát HĐND huyện Triệu Sơn ngày 27 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018, về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các đoàn thể Chính trị - xã hội, các thôn, Trạm y tế xã, các cơ quan đóng trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐND,MTTQ, đoàn thể:
- Ban quản lý về ATTP xã

- Lưu văn phòng UBND xã;

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
         CHỦ TỊCH

     (Đã Ký)

     Lê đình Giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CH

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM  VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Minh Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

Đảm bảo thực hiện chỉ đạo xuyên suốt từ xã đến thôn, tăng cường trách nhiệm và quy định về phân công, phân cấp, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, bao gồm các cơ quan, xí nghiệp, trạm y tê, trường học, các hộ gia đình sản xuất, Kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân huyện Triệu Sơn, sự Chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đoàn thể để phối hợp và tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm.

3. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chồng chéo, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác; giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

4. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương khách quan trong quá trình phối hợp, cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo được yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời gian phối hợp.

5. Cơ quan, đoàn thể phối hợp khi nhận được đề nghị phối hợp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm của Cơ quan chủ trì phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực, chuyên môn quản lý của ngành mình.

6. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất hướng giải quyết, phải báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của xã để xin ý kiến giải quyết hoặc báo cáo thường vụ Đảng ủy trong trường hợp cần thiết.

7. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

3. kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

4. Hướng dẫn và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm.

5. Cung cấp thông tin, số liệu và báo cáo về tình hình an toàn thực phẩm.

6. Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

7. Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Điều 6. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp

Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

Các cơ quan: TrạmY tế xã, các trường học, cán bộ phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban công an xã, tư pháp, Văn phòng, đơn vị thôn và các tổ chức chính trị - xã hội là các cơ quan phối hợp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu (gọi tắt là Ban Quản lý An toàn thực phẩm) là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, đầu mối tổng hợp trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác, trong đó xác định nhiệm vụ của từng cơ quan phối hợp; chủ trì, điều phối triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã; tổng hợp báo cáo, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân xã, các ngành liên quan về tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

3. Chủ trì tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh.

4. Đấu mối, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn xã, tham mưu Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm  để có giải pháp xử lý kịp thời.

5. Xây dựng kế hoạch Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau, củ, quả và Dự án Mô hình siêu thị mi ni thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

7. Phối hợp với các đơn vị thôn trong hoạt động truyền thông, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn; điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến thực phẩm.

9. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã trong hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

10. Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch gia súc gia cầm huyện Triệu Sơn xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm trong vận chuyển, lưu thông, kinh doanh sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn xã.

11. Tăng cường phối hợp với các huyện trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm.

12. Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết liên quan công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, định kỳ hàng tháng và theo đề nghị của cơ quan phối hợp. Hỗ trợ hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu.

Điều 8. Trách nhiệm của Trạm Y tế

1. Là Cơ quan phối hợp trong công tác quản lý liên ngành về an toàn thực phẩm.

2. Đấu mối chỉ đạo công tác sơ cấp cứu ban đầu, điều trị, thiên chuyển bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.

3. Chỉ đạo cán bộ y tế thôn hỗ trợ công tác điều tra dịch tễ, điều tra lâm sàng khi có yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ địa chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới

1. Là người chịu trách nhiệm Chính trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm.

2. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản và hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn xã Minh Châu.

3. Chủ trì và thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, bao gồm: Quá trình trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nông, lâm, thủy sản; hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn xã.

4. Chủ trì tổ chức lấy mẫu giám sát phân tích nguy cơ đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ban đầu của quá trình sản xuất, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác,... tại xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

5. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các đoàn thể liên quan trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nông sản thực phẩm từ các gia đình thu mua ở nơi khác đưa về xã tiêu thụ; phối hợp tổ chức truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn do tổ chức, cá nhân sản xuất, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ tại xã.

Điều 10. Trách nhiệm cán bộ Văn hóa và Thông Tin xã

1. Phối hợp trong việc, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã, các hoạt động triển lãm, hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm trên địa bàn.

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý triển khai các hoạt động truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm.

3. Thường xuyên tuyên truyền về các chủ đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm an toàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Xây dựng các chương trình truyền hình phù hợp từng đợt cao điểm; chú trọng thông tin về công tác xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn”. Xử lý kịp thời các thông tin trái chiều, không chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phối hợp cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các đơn vị có liên quan, cung cấp thông tin cho đài truyền thanh xã để đảm bảo tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, chỉ thị của Trung ương của Tỉnh, của Huyện nhằm thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động, tuyên truyền.

Điều 11. Trách nhiệm của trường Mầm Non Minh Châu

1. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức, chỉ đạo thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, bếp ăn tại trường học; thực hiện nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói, chế biến sẵn bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại trường học, trong phạm vi, chức năng quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an

1. Thực hiên tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

2. Tiếp nhận, điều tra, xử lý và đề nghị truy tố các vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

3. Phối hợp điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn xã.

Điều 13. Trách nhiệm của ban tài vụ, Tài chính xã.

Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các ngành đoàn thể tham mưu trình Ủy ban nhân dân xã bố trí dự toán kinh phí hàng năm cho các cơ quan triển khai thực hiện các hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa xã.

Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

2. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho người lao động.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Minh Châu.

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, chủ động triển khai các giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn: Truyền thông, kiểm tra, giám sát, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm theo quy định.

2. Chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm hàng năm trên địa bàn xã; cập nhật, thống kê tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý và thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân được biết.

3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cơ quan chức năng thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, tiến hành xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm và nếu vượt thẩm quyền sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

4. Tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Điều 16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Châu và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phối hợp với các ngành liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm và tăng cường hoạt động giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ BÁO CÁO

Điều 17. Chế độ hội họp

Tổ chức họp định kỳ 3 tháng 01 lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm.

Điều 18. Chế độ báo cáo

 Chế độ báo cáo theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm xã.(Khi có yêu cầu của huyện)

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Điều khoản thi hành

Ban chỉ đạo, ban quản lý, MTTQ xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ phận có liên quan, các đơn vị thôn chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, bất cập cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Quản lý An toàn thực phẩm để tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân xã Minh Châu xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                       CHỦ TỊCH

           

                                                                                           (Đã Ký)

 

 

                                                                                        Lê đình Giáp

 

 

Quy chế phối hợp về vệ sinh an toàn thực phẩm xã Minh Châu

Đăng lúc: 06/10/2018 06:32:06 (GMT+7)

Để đảm bảo cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm UBND xã xây dựng quy chế phối hợp liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2018 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 106/2018/QĐ-UBND

     Minh Châu, ngày  01 tháng 10  năm 2018

                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH CHÂU

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu, ý kiến thẩm định của đoàn giám sát HĐND huyện Triệu Sơn ngày 27 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018, về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các đoàn thể Chính trị - xã hội, các thôn, Trạm y tế xã, các cơ quan đóng trên địa bàn xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐND,MTTQ, đoàn thể:
- Ban quản lý về ATTP xã

- Lưu văn phòng UBND xã;

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
         CHỦ TỊCH

     (Đã Ký)

     Lê đình Giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CH

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM  VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Minh Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

Đảm bảo thực hiện chỉ đạo xuyên suốt từ xã đến thôn, tăng cường trách nhiệm và quy định về phân công, phân cấp, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, bao gồm các cơ quan, xí nghiệp, trạm y tê, trường học, các hộ gia đình sản xuất, Kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Chương II

NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân huyện Triệu Sơn, sự Chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đoàn thể để phối hợp và tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm.

3. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, chồng chéo, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác; giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

4. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương khách quan trong quá trình phối hợp, cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo được yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời gian phối hợp.

5. Cơ quan, đoàn thể phối hợp khi nhận được đề nghị phối hợp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm của Cơ quan chủ trì phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực, chuyên môn quản lý của ngành mình.

6. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất hướng giải quyết, phải báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của xã để xin ý kiến giải quyết hoặc báo cáo thường vụ Đảng ủy trong trường hợp cần thiết.

7. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

3. kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

4. Hướng dẫn và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm.

5. Cung cấp thông tin, số liệu và báo cáo về tình hình an toàn thực phẩm.

6. Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

7. Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Điều 6. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp

Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

Các cơ quan: TrạmY tế xã, các trường học, cán bộ phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban công an xã, tư pháp, Văn phòng, đơn vị thôn và các tổ chức chính trị - xã hội là các cơ quan phối hợp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

1. Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu (gọi tắt là Ban Quản lý An toàn thực phẩm) là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, đầu mối tổng hợp trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác, trong đó xác định nhiệm vụ của từng cơ quan phối hợp; chủ trì, điều phối triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã; tổng hợp báo cáo, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân xã, các ngành liên quan về tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

3. Chủ trì tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh.

4. Đấu mối, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn xã, tham mưu Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm  để có giải pháp xử lý kịp thời.

5. Xây dựng kế hoạch Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau, củ, quả và Dự án Mô hình siêu thị mi ni thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

7. Phối hợp với các đơn vị thôn trong hoạt động truyền thông, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn; điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến thực phẩm.

9. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã trong hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

10. Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch gia súc gia cầm huyện Triệu Sơn xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm trong vận chuyển, lưu thông, kinh doanh sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn xã.

11. Tăng cường phối hợp với các huyện trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm.

12. Cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết liên quan công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, định kỳ hàng tháng và theo đề nghị của cơ quan phối hợp. Hỗ trợ hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý An toàn thực phẩm xã Minh Châu.

Điều 8. Trách nhiệm của Trạm Y tế

1. Là Cơ quan phối hợp trong công tác quản lý liên ngành về an toàn thực phẩm.

2. Đấu mối chỉ đạo công tác sơ cấp cứu ban đầu, điều trị, thiên chuyển bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.

3. Chỉ đạo cán bộ y tế thôn hỗ trợ công tác điều tra dịch tễ, điều tra lâm sàng khi có yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ địa chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới

1. Là người chịu trách nhiệm Chính trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm.

2. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản và hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn xã Minh Châu.

3. Chủ trì và thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, bao gồm: Quá trình trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nông, lâm, thủy sản; hoạt động kiểm soát giết mổ trên địa bàn xã.

4. Chủ trì tổ chức lấy mẫu giám sát phân tích nguy cơ đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ban đầu của quá trình sản xuất, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác,... tại xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

5. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các đoàn thể liên quan trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nông sản thực phẩm từ các gia đình thu mua ở nơi khác đưa về xã tiêu thụ; phối hợp tổ chức truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn do tổ chức, cá nhân sản xuất, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ tại xã.

Điều 10. Trách nhiệm cán bộ Văn hóa và Thông Tin xã

1. Phối hợp trong việc, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã, các hoạt động triển lãm, hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm trên địa bàn.

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý triển khai các hoạt động truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm.

3. Thường xuyên tuyên truyền về các chủ đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thực phẩm an toàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Xây dựng các chương trình truyền hình phù hợp từng đợt cao điểm; chú trọng thông tin về công tác xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn”. Xử lý kịp thời các thông tin trái chiều, không chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, cá nhân sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phối hợp cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm và các đơn vị có liên quan, cung cấp thông tin cho đài truyền thanh xã để đảm bảo tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, chỉ thị của Trung ương của Tỉnh, của Huyện nhằm thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động, tuyên truyền.

Điều 11. Trách nhiệm của trường Mầm Non Minh Châu

1. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức, chỉ đạo thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, bếp ăn tại trường học; thực hiện nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói, chế biến sẵn bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại trường học, trong phạm vi, chức năng quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an

1. Thực hiên tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

2. Tiếp nhận, điều tra, xử lý và đề nghị truy tố các vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

3. Phối hợp điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn xã.

Điều 13. Trách nhiệm của ban tài vụ, Tài chính xã.

Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm, các ngành đoàn thể tham mưu trình Ủy ban nhân dân xã bố trí dự toán kinh phí hàng năm cho các cơ quan triển khai thực hiện các hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa xã.

Điều 14. Trách nhiệm của cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

2. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm cho người lao động.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Minh Châu.

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, chủ động triển khai các giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn: Truyền thông, kiểm tra, giám sát, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm theo quy định.

2. Chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm hàng năm trên địa bàn xã; cập nhật, thống kê tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý và thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân được biết.

3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cơ quan chức năng thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, tiến hành xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm và nếu vượt thẩm quyền sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

4. Tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Điều 16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Châu và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phối hợp với các ngành liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm và tăng cường hoạt động giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ BÁO CÁO

Điều 17. Chế độ hội họp

Tổ chức họp định kỳ 3 tháng 01 lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm.

Điều 18. Chế độ báo cáo

 Chế độ báo cáo theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm xã.(Khi có yêu cầu của huyện)

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Điều khoản thi hành

Ban chỉ đạo, ban quản lý, MTTQ xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các bộ phận có liên quan, các đơn vị thôn chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, bất cập cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Quản lý An toàn thực phẩm để tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân xã Minh Châu xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

                                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                       CHỦ TỊCH

           

                                                                                           (Đã Ký)

 

 

                                                                                        Lê đình Giáp