Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
73
Hôm qua:
45
Tuần này:
73
Tháng này:
360
Tất cả:
136464

Triển khai thực hiện Nghị Quyết về việc sáp nhập thôn xã Minh Châu

Ngày 05/09/2018 09:17:50

Kế hoạch sáp nhập thôn xã Minh Châu năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 42/KH-UBND

   Minh Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

và Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên,

sáp nhập thôn trên địa bàn xã Minh Châu

 
 

 


Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1334/SNV-XDCQ&CTTN ngày 27/8/2018 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

 UBND xã Minh Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

       Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Minh Châu.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã phải theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự điều hành của chính quyền; hướng dẫn, triển khai của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện việc kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách đúng đối tượng và đảm bảo thời gian theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị trước Lễ công bố quyết định đổi tên, sáp nhập

1.1. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện

- UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện, các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho buổi lễ công bố quyết định sáp nhập thôn, công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sáp nhập và các nội dung khác liên quan.

- Thành phần:

+ Ở xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy; trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức của đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo sáp nhập thôn.

+ Ở thôn: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể ở thôn có sáp nhập.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 05/9/2018.

1.2. Thông tin, tuyên truyền

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở ở địa phương, phổ biến ở các cuộc họp, hội nghị cử tri, …các nội dung chủ yếu sau:

- Sự cần thiết, ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập để thành lập thôn, xem đây là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới.

- Phương án sáp nhập để thành lập thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (có liên quan trực tiếp đến địa bàn cấp xã và thôn).

- Nội dung về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên …, nhân sự các chức danh chủ chốt ở thôn (đối với các đơn vị sáp nhập).

- Công khai các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ tài chính của nhân dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí (đối với các đơn vị sáp nhập),...

- Thời gian chính thức hoạt động của thôn mới; nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của thôn mới.

1.3. Kiện toàn tổ chức, nhân sự của thôn sáp nhập

 Đối với thôn sáp nhập

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên … theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

 Việc kiện toàn, bố trí nhân sự đảm nhiệm các chức danh ở thôn đảm bảo quy trình, theo hướng tinh giảm số lượng, bố trí kiêm nhiệm, một người có thể đảm nhiệm nhiều chức danh, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Nhân sự do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cấp xã lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo tiêu chuẩn quy định. Ưu tiên những người đang tham gia.

- Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của chi bộ

+ Thực hiện việc sáp nhập, giải thể chi bộ; bố trí nhân sự Bí thư, phó bí thư chi bộ theo quy định của Điều lệ đảng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018.

- Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên...

+ Bố trí nhân sự trưởng, phó Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên theo Điều lệ tổ chức chính trị- xã hội và các văn bản hướng dẫn hiện hành của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

- Đối với Trưởng thôn

+ Trước mắt, xã thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự chỉ định Trưởng thôn lâm thời. Trong thời gian 06 tháng phải kiện toàn bầu Trưởng thôn theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

+ Thời gian: Chủ tịch UBND các xã ban hành quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời trước ngày 10/9/2018.

- Đối với các chức danh: Công an viên, Thôn đội trưởng, Tổ viên Tổ an ninh trật tự hoặc Nhân viên y tế.

+ Thực hiện việc tuyển chọn theo quy định của pháp luật về công an viên, thôn đội trưởng, bảo vệ an ninh trật tự, y tế thôn và các văn bản hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018.

1.4. Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu bàn giao, tiếp nhận

a, Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể của xã chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn … thống kê, tổng hợp hồ sơ, tài liệu của thôn cũ (trước khi sáp nhập) như: danh sách hội viên, đoàn viên, công an viên, dân quân tự vệ, hộ gia đình chính sách, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già neo đơn …

- Thống kê, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của thôn cũ (không phá dỡ, di chuyển các công trình, tài sản); các khoản đóng góp, nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành, chưa hoàn thành của cá nhân, tổ chức có liên quan …

- Hoàn thành trước ngày công bố quyết định.

b, Thực hiện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể của xã chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu giữa cá nhân, tổ chức của thôn cũ cho cá nhân, tổ chức của thôn mới. Hoàn thành sau khi công bố quyết định.

2 Tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn

Thời gian thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự; thống kê, kiểm kê hồ sơ, tài liệu; UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND cấp xã và thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội để lựa chọn thời điểm tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và ngày chính thức hoạt động theo thôn mới. Hoàn thành trước ngày 15/9/2018

Đối với các thôn sáp nhập

- UBND  xã có thôn sáp nhập tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên thôn.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể ở thôn; cử tri đại diện hộ gia đình của thôn sáp nhập.

- Ma két: Theo mẫu đính kèm

- Nội dung chính của buổi lễ:

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung chương trình.

+ Công bố các quyết định: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên thôn; các quyết định về việc sáp nhập, giải thể chi bộ, quyết định về nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn lâm thời ...

+ Phát biểu của lãnh đạo xã.

+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo thôn

+ Phát động thi đua

+ Bế mạc, chào cờ

3. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn mới và giải quyết một số công việc có liên quan.

3.1. Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí và thời gian thực hiện

Theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

3.2. Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi hoàn thành bầu hoặc chỉ định bí thư chi bộ, trưởng thôn và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn mới, UBND xã có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ và nộp tại UBND xã; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập biên bản xác nhận, tờ trình kèm danh sách những người được hưởng chính sách, báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/10/2018.

- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc quy định biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau sáp nhập.

3.3. Cơ sở vật chất sau sáp nhập thôn

Thôn phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động của cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân.

Trường hợp các thôn trước khi sáp nhập đã có nhà văn hóa - khu thể thao đáp ứng sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì tiếp tục sử dụng; trường hợp chưa có hoặc sau khi sáp nhập không thể sử dụng được nữa cần cải tạo hoặc xây dựng mới thì UBND xã phải dự kiến cụ thể vị trí, diện tích và nhu cầu kinh phí cần để xây dựng mới hoặc cải tạo lại, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với UBND xã có sáp nhập thôn

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin cơ sở đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập thôn; triển khai thực hiện một số công việc sau sáp nhập theo Kế hoạch.

- Đề nghị Hội đồng nhân dân xã: Giám sát việc thực hiện sáp nhập thôn theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề nghị cấp ủy đảng: Chỉ đạo UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã; kiện toàn chi bộ và các tổ chức chính trị- xã hội; công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập thôn; giải quyết, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập.

2. Văn phòng UBND xã

- Tham mưu, xây đựng kế hoạch cho UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

- Tham mưu, phối hợp với công chức Tài chính- Kế toán lập danh sách đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn báo cáo UBND huyện.

3. Công chức Tài chính- Kế hoạch

- Tham mưu UBND xã lập dự toán, sử dụng kinh phí và thanh quyết toàn kinh phí khi thay đổi số lượng thôn đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tham mưu UBND xã triển khai kiểm kê tài chính, tài sản trước khi sáp nhập thôn.

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã lập danh sách thẩm định trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn tại xã.

4. Công chức Văn hóa- Thông tin, Đài phát thanh xã

 Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về triển khai công tác sáp nhập thôn.

5. Các bộ phận công chức khác thuộc UBND xã

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố một số giấy tờ của tổ chức, cá nhân sẽ thay đổi địa chỉ, định danh phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

6. Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, bố trí nhân sự công an viên, thôn đội trưởng các thôn sau sáp nhập.

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã trong việc thẩm định trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí đối với công an viên, thôn đội trưởng các thôn nghỉ việc sau sáp nhập.

 - Công an xã đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

7. Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể xã

Ban hành văn bản hướng dẫn việc kiện toàn ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn và các tổ chức khác trực thuộc, công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập.

8. Đề nghị Ban chỉ đạo cơ sở của xã: Tăng cường công tác chỉ đạo các thôn trong việc thực hiện sáp nhập thôn đảm bảo theo đúng Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Minh Châu; UBND xã đề nghị các thôn tập trung, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu đã đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các thôn phản ánh về UBND xã để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ (b/c);

- TT ĐU, TT HĐND xã (b/c);

- CT, PCT UBND xã;

- Thành viên BCĐ sáp nhập thôn;

- MTTQ và các ngành, đoàn thể xã;

- Lưu: VT UBND xã.

CHỦ TỊCH

 

(Đã Ký)

 

 

 

                    Lê Đình Giáp

 

Triển khai thực hiện Nghị Quyết về việc sáp nhập thôn xã Minh Châu

Đăng lúc: 05/09/2018 09:17:50 (GMT+7)

Kế hoạch sáp nhập thôn xã Minh Châu năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 42/KH-UBND

   Minh Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

và Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên,

sáp nhập thôn trên địa bàn xã Minh Châu

 
 

 


Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1334/SNV-XDCQ&CTTN ngày 27/8/2018 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

 UBND xã Minh Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

       Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Minh Châu.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã phải theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự điều hành của chính quyền; hướng dẫn, triển khai của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện việc kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách đúng đối tượng và đảm bảo thời gian theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chuẩn bị trước Lễ công bố quyết định đổi tên, sáp nhập

1.1. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện

- UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện, các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho buổi lễ công bố quyết định sáp nhập thôn, công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sáp nhập và các nội dung khác liên quan.

- Thành phần:

+ Ở xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy; trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức của đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo sáp nhập thôn.

+ Ở thôn: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể ở thôn có sáp nhập.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 05/9/2018.

1.2. Thông tin, tuyên truyền

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở ở địa phương, phổ biến ở các cuộc họp, hội nghị cử tri, …các nội dung chủ yếu sau:

- Sự cần thiết, ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập để thành lập thôn, xem đây là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới.

- Phương án sáp nhập để thành lập thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (có liên quan trực tiếp đến địa bàn cấp xã và thôn).

- Nội dung về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên …, nhân sự các chức danh chủ chốt ở thôn (đối với các đơn vị sáp nhập).

- Công khai các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ tài chính của nhân dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí (đối với các đơn vị sáp nhập),...

- Thời gian chính thức hoạt động của thôn mới; nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của thôn mới.

1.3. Kiện toàn tổ chức, nhân sự của thôn sáp nhập

 Đối với thôn sáp nhập

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên … theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

 Việc kiện toàn, bố trí nhân sự đảm nhiệm các chức danh ở thôn đảm bảo quy trình, theo hướng tinh giảm số lượng, bố trí kiêm nhiệm, một người có thể đảm nhiệm nhiều chức danh, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Nhân sự do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cấp xã lựa chọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo tiêu chuẩn quy định. Ưu tiên những người đang tham gia.

- Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của chi bộ

+ Thực hiện việc sáp nhập, giải thể chi bộ; bố trí nhân sự Bí thư, phó bí thư chi bộ theo quy định của Điều lệ đảng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018.

- Đối với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nhân sự của Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên...

+ Bố trí nhân sự trưởng, phó Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn thanh niên theo Điều lệ tổ chức chính trị- xã hội và các văn bản hướng dẫn hiện hành của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

- Đối với Trưởng thôn

+ Trước mắt, xã thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự chỉ định Trưởng thôn lâm thời. Trong thời gian 06 tháng phải kiện toàn bầu Trưởng thôn theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

+ Thời gian: Chủ tịch UBND các xã ban hành quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời trước ngày 10/9/2018.

- Đối với các chức danh: Công an viên, Thôn đội trưởng, Tổ viên Tổ an ninh trật tự hoặc Nhân viên y tế.

+ Thực hiện việc tuyển chọn theo quy định của pháp luật về công an viên, thôn đội trưởng, bảo vệ an ninh trật tự, y tế thôn và các văn bản hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2018.

1.4. Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu bàn giao, tiếp nhận

a, Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể của xã chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn … thống kê, tổng hợp hồ sơ, tài liệu của thôn cũ (trước khi sáp nhập) như: danh sách hội viên, đoàn viên, công an viên, dân quân tự vệ, hộ gia đình chính sách, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già neo đơn …

- Thống kê, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất của thôn cũ (không phá dỡ, di chuyển các công trình, tài sản); các khoản đóng góp, nghĩa vụ tài chính đã hoàn thành, chưa hoàn thành của cá nhân, tổ chức có liên quan …

- Hoàn thành trước ngày công bố quyết định.

b, Thực hiện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể của xã chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu giữa cá nhân, tổ chức của thôn cũ cho cá nhân, tổ chức của thôn mới. Hoàn thành sau khi công bố quyết định.

2 Tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn

Thời gian thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự; thống kê, kiểm kê hồ sơ, tài liệu; UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND cấp xã và thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội để lựa chọn thời điểm tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và ngày chính thức hoạt động theo thôn mới. Hoàn thành trước ngày 15/9/2018

Đối với các thôn sáp nhập

- UBND  xã có thôn sáp nhập tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên thôn.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể ở thôn; cử tri đại diện hộ gia đình của thôn sáp nhập.

- Ma két: Theo mẫu đính kèm

- Nội dung chính của buổi lễ:

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung chương trình.

+ Công bố các quyết định: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên thôn; các quyết định về việc sáp nhập, giải thể chi bộ, quyết định về nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn lâm thời ...

+ Phát biểu của lãnh đạo xã.

+ Phát biểu của đại diện lãnh đạo thôn

+ Phát động thi đua

+ Bế mạc, chào cờ

3. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn mới và giải quyết một số công việc có liên quan.

3.1. Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí và thời gian thực hiện

Theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

3.2. Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi hoàn thành bầu hoặc chỉ định bí thư chi bộ, trưởng thôn và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn mới, UBND xã có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ và nộp tại UBND xã; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập biên bản xác nhận, tờ trình kèm danh sách những người được hưởng chính sách, báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/10/2018.

- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 3635/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc quy định biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau sáp nhập.

3.3. Cơ sở vật chất sau sáp nhập thôn

Thôn phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động của cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân.

Trường hợp các thôn trước khi sáp nhập đã có nhà văn hóa - khu thể thao đáp ứng sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì tiếp tục sử dụng; trường hợp chưa có hoặc sau khi sáp nhập không thể sử dụng được nữa cần cải tạo hoặc xây dựng mới thì UBND xã phải dự kiến cụ thể vị trí, diện tích và nhu cầu kinh phí cần để xây dựng mới hoặc cải tạo lại, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với UBND xã có sáp nhập thôn

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin cơ sở đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sáp nhập thôn; triển khai thực hiện một số công việc sau sáp nhập theo Kế hoạch.

- Đề nghị Hội đồng nhân dân xã: Giám sát việc thực hiện sáp nhập thôn theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề nghị cấp ủy đảng: Chỉ đạo UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã; kiện toàn chi bộ và các tổ chức chính trị- xã hội; công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách khi tiến hành sáp nhập thôn; giải quyết, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập.

2. Văn phòng UBND xã

- Tham mưu, xây đựng kế hoạch cho UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

- Tham mưu, phối hợp với công chức Tài chính- Kế toán lập danh sách đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn báo cáo UBND huyện.

3. Công chức Tài chính- Kế hoạch

- Tham mưu UBND xã lập dự toán, sử dụng kinh phí và thanh quyết toàn kinh phí khi thay đổi số lượng thôn đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tham mưu UBND xã triển khai kiểm kê tài chính, tài sản trước khi sáp nhập thôn.

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã lập danh sách thẩm định trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn tại xã.

4. Công chức Văn hóa- Thông tin, Đài phát thanh xã

 Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về triển khai công tác sáp nhập thôn.

5. Các bộ phận công chức khác thuộc UBND xã

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố một số giấy tờ của tổ chức, cá nhân sẽ thay đổi địa chỉ, định danh phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

6. Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, bố trí nhân sự công an viên, thôn đội trưởng các thôn sau sáp nhập.

- Phối hợp với Văn phòng UBND xã trong việc thẩm định trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí đối với công an viên, thôn đội trưởng các thôn nghỉ việc sau sáp nhập.

 - Công an xã đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã.

7. Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức đoàn thể xã

Ban hành văn bản hướng dẫn việc kiện toàn ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn và các tổ chức khác trực thuộc, công tác nhân sự đối với những người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập.

8. Đề nghị Ban chỉ đạo cơ sở của xã: Tăng cường công tác chỉ đạo các thôn trong việc thực hiện sáp nhập thôn đảm bảo theo đúng Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Minh Châu; UBND xã đề nghị các thôn tập trung, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu đã đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các thôn phản ánh về UBND xã để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ (b/c);

- TT ĐU, TT HĐND xã (b/c);

- CT, PCT UBND xã;

- Thành viên BCĐ sáp nhập thôn;

- MTTQ và các ngành, đoàn thể xã;

- Lưu: VT UBND xã.

CHỦ TỊCH

 

(Đã Ký)

 

 

 

                    Lê Đình Giáp