Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
61
Tuần này:
102
Tháng này:
1245
Tất cả:
138801

chương trình phối hợp giữa UBND với MTTQ xã Minh Châu về ATTP

Ngày 06/10/2018 06:13:02

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu giai đoạn 2018 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
 XÃ MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-UBND-UBMTTQ

Minh Châu, ngày 01 thán 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyệnvà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn về việc thực hiện Chương trình phối hợp Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020. Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu giai đoạn 2018-2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Vận động cán bộ và nhân dân trong xã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Minh Châu là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Minh Châu tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn xã.

- Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ nhằm cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp này  nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và UBND xã, trong đó, vận động toàn dân thực hiện ATTP là một nội dung trọng tâm của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hộ nông dân, hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ phải là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn mới được công nhận là gia đình văn hóa.

- Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP phải đồng bộ, có bước đi thích hợp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP.

- Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQVN xã Minh Châu và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác, kiểm tra của ban quản lý về thực hiện pháp luật ATTP, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn 2030.

3. Mục tiêu phấn đấu:

a) Đến hết năm 2018:

- Có 100% số khu dân cư, thôn, xóm tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP;

- Vận động ít nhất 40% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Tất cả các thôn được tiếp tục công nhận nông thôn mới và được tiếp tục công nhận đạt tiêu chí ATTP.

b) Đến năm 2019:

- Có 100% số khu dân cư, thôn, xóm, cụm dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP;

- Vận động ít nhất 70% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và ít nhất 35% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Tất cả các thôn được tiếp tục công nhận nông thôn mới và tiếp tục được công nhận đạt tiêu chí ATTP.

c) Đến năm 2020:

- Vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận  sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Tất cả các thôn được tiếp tục công nhận nông thôn mới và được tiếp tục công nhận đạt tiêu chí ATTP.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP:

- UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên của MTTQ tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP.

- UBND xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo ATTP. Vận động, hướng dẫn nhân dân, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

- Ở khu dân cư: Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, khu vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATTP và vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Các tổ chức thành viên của MTTQ tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

2. Xây dựng và nhân rộng mô hình các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

- Trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  thống nhất với UBND xã chọn ít nhất 01 thôn làm điểm.

- Trạm Y tế, cán bộ phụ trách Nông Nghiệp cung cấp tài liệu, hỗ trợ điều kiện kỹ thuật để UBND xã phối hợp với MTTQ xây dựng và phát triển mô hình hộ nông dân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ủy ban MTTQVN xã chủ trì, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

+ Hội Nông dân xã hướng dẫn và vận động gia đình hội viên đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn;

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng dẫn và vận động hộ nông dân do phụ nữ là chủ hộ đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn;

+ Hội Cựu Chiến binh xã hướng dẫn và vận động gia đình hội viên là hộ nông dân đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn;

+ Đài Truyền thanh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Tổ chức giám sát chấp hành pháp luật ATTP do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ trì thực hiện:

- Đối tượng và nội dung giám sát: Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về ATTP.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã tổ chức đoàn giám sát các doanh nghiệp, hộ gia đình, sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa và nhỏ, lẻ trên địa bàn xã.

- Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm ATTP của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư để chuyển đến UBND xã, Ủy ban MTTQVN xã.

4. Phối hợp trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN , các tổ chức thành viên của MTTQ có trách nhiệm cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra về ATTP theo đề nghị của Trạm Y tế, hoặc ban quản lý VSATTP .

- Đài Truyền thanh  xã phối hợp với các ngành có liên quan công bố tên và việc xử lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, hộ nông dân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về ATTP trên Đài Truyền thanh theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm ATTP:

- Báo cáo kết quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phải được gửi đến Trạm Y tế và UBND xã để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý (nhắc nhở, kiểm tra...) được gửi cho cơ quan đã tổ chức giám sát và UBND huyện.

UBND xã và Ủy ban MTTQVN xã, xử lý và chuyển các phản ánh, kiến nghị và phát giác của Nhân dân về vi phạm pháp luật ATTP ở khu dân cư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và đến Ủy ban MTTQVN xã để tổng hợp và xử lý theo hệ thống Mặt trận.

- UBND xã công bố địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của Nhân dân (nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

6. Định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp:

- Trong năm 2018, tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND tổ chức giao ban hàng quý hoặc hàng tháng để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

- Hàng năm, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức tốt Tháng hành động vì ATTP (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5) để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của UBND và Ủy ban MTTQVN phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. UBND xã giao trách nhiệm cho các bộ phận có liên quan, căn cứ vào quy chế phối hợp để đảm bảo cho hoạt động được thường xuyên;

  UBND xã tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công trong công tác bảo đảm ATTP; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch phối hợp này:

- Trạm Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp này. Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật về ATTP trong lĩnh vực được phụ trách. Tham mưu bổ sung đại diện của Ủy ban MTTQVN xã và một số tổ chức thành viên của MTTQ tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã. Tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu hàng năm.

- MTTQ xã Minh Châu: Chủ trì, phối hợp Trạm Y tế,  Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, áp dụng nội dung ATTP trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Triển khai thực hiện tiêu chí ATTP tại các cửa hàng, siêu thị mi ni. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về quản lý ATTP bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên cơ sở kết quả giám sát, kiến nghị của Ủy ban MTTQ xã.

- Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan áp dụng tiêu chí ATTP trong việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” định kỳ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về ATTP.

- Đài Truyền thanh xã: Phối hợp với các ngành có liên quan thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP, đóng góp thiết thực vào việc hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Việt Nam là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn.

2. Thường trực Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên của MTTQ

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch phối hợp này; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm; hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn  triển khai thực hiện Kế hoạch; đưa tiêu chí đánh giá thôn đạt chuẩn ATTP gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến chính sách, pháp luật về ATTP để báo cáo về Uỷ ban MTTQVN huyện.

- Hội Nông dân xã: Hướng dẫn Hội Nông dân tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; đồng thời, giám sát việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì; giám sát ATTP tại các cửa hành nhỏ, lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn thôn, xóm, dịch vụ ăn uống.

- Hội Cựu chiến binh xã: Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; vận động hội viên phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm ATTP.

- Đoàn TNCS HCM xã: Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sản xuất đảm bảo ATTP tại các hộ nông dân, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Hướng dẫn Đoàn Thanh niên trong xã giám sát ATTP tại các bếp ăn tập thể ở các trường học.

- Các tổ chức thành viên khác của MTTQ Chủ động đề xuất và hướng dẫn hội viên tham gia thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân  xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Minh Châu sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN MTTQ

                         PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

 

           Hà Quang Sơn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                    (Đã Ký)

 

 

        Lê Đình Giáp

 

Nơi nhận:                                                                                            

- UBND huyện;

- Ủy ban MTTQVN huyện;

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;      

- Các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã;

-  Ban công tác MTT các thôn;

- Lưu: VPUB, MTTQ xã.

 

 

 

 

chương trình phối hợp giữa UBND với MTTQ xã Minh Châu về ATTP

Đăng lúc: 06/10/2018 06:13:02 (GMT+7)

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu giai đoạn 2018 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
 XÃ MINH CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-UBND-UBMTTQ

Minh Châu, ngày 01 thán 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyệnvà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn về việc thực hiện Chương trình phối hợp Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020. Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu giai đoạn 2018-2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Vận động cán bộ và nhân dân trong xã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Minh Châu là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Minh Châu tiêu dùng thực phẩm phải an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn xã.

- Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ nhằm cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP).

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp này  nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và UBND xã, trong đó, vận động toàn dân thực hiện ATTP là một nội dung trọng tâm của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hộ nông dân, hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ phải là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn mới được công nhận là gia đình văn hóa.

- Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP phải đồng bộ, có bước đi thích hợp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức, cá nhân.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP.

- Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQVN xã Minh Châu và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác, kiểm tra của ban quản lý về thực hiện pháp luật ATTP, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn 2030.

3. Mục tiêu phấn đấu:

a) Đến hết năm 2018:

- Có 100% số khu dân cư, thôn, xóm tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP;

- Vận động ít nhất 40% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Tất cả các thôn được tiếp tục công nhận nông thôn mới và được tiếp tục công nhận đạt tiêu chí ATTP.

b) Đến năm 2019:

- Có 100% số khu dân cư, thôn, xóm, cụm dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát ATTP;

- Vận động ít nhất 70% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và ít nhất 35% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Tất cả các thôn được tiếp tục công nhận nông thôn mới và tiếp tục được công nhận đạt tiêu chí ATTP.

c) Đến năm 2020:

- Vận động ít nhất 90% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và trên 60% số hộ được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận  sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Tất cả các thôn được tiếp tục công nhận nông thôn mới và được tiếp tục công nhận đạt tiêu chí ATTP.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP:

- UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên của MTTQ tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP.

- UBND xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo ATTP. Vận động, hướng dẫn nhân dân, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

- Ở khu dân cư: Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, khu vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATTP và vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Các tổ chức thành viên của MTTQ tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

2. Xây dựng và nhân rộng mô hình các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

- Trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  thống nhất với UBND xã chọn ít nhất 01 thôn làm điểm.

- Trạm Y tế, cán bộ phụ trách Nông Nghiệp cung cấp tài liệu, hỗ trợ điều kiện kỹ thuật để UBND xã phối hợp với MTTQ xây dựng và phát triển mô hình hộ nông dân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ủy ban MTTQVN xã chủ trì, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

+ Hội Nông dân xã hướng dẫn và vận động gia đình hội viên đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn;

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hướng dẫn và vận động hộ nông dân do phụ nữ là chủ hộ đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn;

+ Hội Cựu Chiến binh xã hướng dẫn và vận động gia đình hội viên là hộ nông dân đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn;

+ Đài Truyền thanh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Tổ chức giám sát chấp hành pháp luật ATTP do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ trì thực hiện:

- Đối tượng và nội dung giám sát: Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về ATTP.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã tổ chức đoàn giám sát các doanh nghiệp, hộ gia đình, sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa và nhỏ, lẻ trên địa bàn xã.

- Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm ATTP của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư để chuyển đến UBND xã, Ủy ban MTTQVN xã.

4. Phối hợp trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN , các tổ chức thành viên của MTTQ có trách nhiệm cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra về ATTP theo đề nghị của Trạm Y tế, hoặc ban quản lý VSATTP .

- Đài Truyền thanh  xã phối hợp với các ngành có liên quan công bố tên và việc xử lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, hộ nông dân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về ATTP trên Đài Truyền thanh theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm ATTP:

- Báo cáo kết quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phải được gửi đến Trạm Y tế và UBND xã để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý (nhắc nhở, kiểm tra...) được gửi cho cơ quan đã tổ chức giám sát và UBND huyện.

UBND xã và Ủy ban MTTQVN xã, xử lý và chuyển các phản ánh, kiến nghị và phát giác của Nhân dân về vi phạm pháp luật ATTP ở khu dân cư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và đến Ủy ban MTTQVN xã để tổng hợp và xử lý theo hệ thống Mặt trận.

- UBND xã công bố địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của Nhân dân (nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

6. Định kỳ sơ kết và tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp:

- Trong năm 2018, tùy theo tình hình và nhu cầu thực tế, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND tổ chức giao ban hàng quý hoặc hàng tháng để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

- Hàng năm, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức tốt Tháng hành động vì ATTP (từ ngày 15/4 đến ngày 15/5) để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của UBND và Ủy ban MTTQVN phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. UBND xã giao trách nhiệm cho các bộ phận có liên quan, căn cứ vào quy chế phối hợp để đảm bảo cho hoạt động được thường xuyên;

  UBND xã tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công trong công tác bảo đảm ATTP; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch phối hợp này:

- Trạm Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp này. Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật về ATTP trong lĩnh vực được phụ trách. Tham mưu bổ sung đại diện của Ủy ban MTTQVN xã và một số tổ chức thành viên của MTTQ tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã. Tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Minh Châu hàng năm.

- MTTQ xã Minh Châu: Chủ trì, phối hợp Trạm Y tế,  Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, áp dụng nội dung ATTP trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Triển khai thực hiện tiêu chí ATTP tại các cửa hàng, siêu thị mi ni. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về quản lý ATTP bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tế sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên cơ sở kết quả giám sát, kiến nghị của Ủy ban MTTQ xã.

- Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan áp dụng tiêu chí ATTP trong việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” định kỳ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về ATTP.

- Đài Truyền thanh xã: Phối hợp với các ngành có liên quan thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP, đóng góp thiết thực vào việc hình thành nếp sống văn hóa: Nông dân Việt Nam là người sản xuất thực phẩm an toàn, người Việt Nam tiêu dùng thực phẩm phải an toàn.

2. Thường trực Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên của MTTQ

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch phối hợp này; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm; hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn  triển khai thực hiện Kế hoạch; đưa tiêu chí đánh giá thôn đạt chuẩn ATTP gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến chính sách, pháp luật về ATTP để báo cáo về Uỷ ban MTTQVN huyện.

- Hội Nông dân xã: Hướng dẫn Hội Nông dân tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; đồng thời, giám sát việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: Tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì; giám sát ATTP tại các cửa hành nhỏ, lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn thôn, xóm, dịch vụ ăn uống.

- Hội Cựu chiến binh xã: Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; vận động hội viên phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm ATTP.

- Đoàn TNCS HCM xã: Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sản xuất đảm bảo ATTP tại các hộ nông dân, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Hướng dẫn Đoàn Thanh niên trong xã giám sát ATTP tại các bếp ăn tập thể ở các trường học.

- Các tổ chức thành viên khác của MTTQ Chủ động đề xuất và hướng dẫn hội viên tham gia thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân  xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Minh Châu sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN MTTQ

                         PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

 

           Hà Quang Sơn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                    (Đã Ký)

 

 

        Lê Đình Giáp

 

Nơi nhận:                                                                                            

- UBND huyện;

- Ủy ban MTTQVN huyện;

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;      

- Các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã;

-  Ban công tác MTT các thôn;

- Lưu: VPUB, MTTQ xã.