Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
45
Tuần này:
42
Tháng này:
329
Tất cả:
136433
 
STT
Mã số
Tên TTHC
 Lĩnh vực
Tải về
1
BCT-THA-275457
 An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
2
BCT-THA-275458
 An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
3
BLĐ-TBVXH-THA-286342
 Bảo trợ xã hội
4
BLĐ-TBVXH-THA-286341
 Bảo trợ xã hội
5
BLĐ-TBVXH-THA-286391
 Bảo trợ xã hội
6
THA-289679
 Bảo trợ xã hội
7
BLĐ-TBVXH-THA-286110
 Bảo trợ xã hội
8
T-THA-288438-TT
 Bảo trợ xã hội
9
T-THA-288437-TT
 Bảo trợ xã hội
10
T-THA-288433-TT
 Bảo trợ xã hội
11
T-THA-288431-TT
 Bảo trợ xã hội
12
T-THA-286840-TT
 Bảo trợ xã hội
13
BLĐ-TBVXH-THA-286112
 Bảo trợ xã hội
14
BLĐ-TBVXH-THA-286126
 Bảo trợ xã hội
15
BLĐ-TBVXH-THA-286127
 Bảo trợ xã hội
16
T-THA-289270-TT
 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
17
T-THA-289269-TT
 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
18
T-THA-289268-TT
 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
19
T-THA-289265-TT
 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20
T-THA-289264-TT
 Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21
BTP-THA-277447
 Bồi thường nhà nước
22
THA-289680
 Chính quyền địa phương
23
BQP-THA-104368
 Chính sách
24
BQP-THA-104429
 Chính sách
25
BQP-THA-104467
 Chính sách
26
BQP-THA-104895
 Chính sách
27
BQP-THA-104509
 Chính sách
28
BQP-THA-104915
 Chính sách
29
BQP-THA-104949
 Chính sách
30
BQP-THA-104996
 Chính sách
31
BQP-THA-105054
 Chính sách
32
BQP-THA-105030
 Chính sách
33
BQP-THA-105068
 Chính sách
34
BQP-THA-105246
 Chính sách
35
BQP-THA-105275
 Chính sách
36
BQP-THA-193153
 Chính sách
37
BQP-THA-193134
 Chính sách
38
BQP-THA-193116
 Chính sách
39
BQP-THA-193105
 Chính sách
40
BQP-THA-193085
 Chính sách
41
BQP-THA-227038
 Chính sách
42
BQP-THA-227045
 Chính sách
43
BQP-THA-255039
 Chính sách
44
BQP-THA-255040
 Chính sách
45
BQP-THA-255047
 Chính sách
46
BQP-THA-255037
 Chính sách
47
BQP-THA-255049
 Chính sách
48
BQP-THA-278227
 Chính sách
49
BQP-THA-278409
 Chính sách
50
BTP-THA-276622
 Chứng thực
51
BTP-THA-276620
 Chứng thực
52
BTP-THA-276618
 Chứng thực
53
BTP-THA-276616
 Chứng thực
54
BTP-THA-276614
 Chứng thực
55
BTP-THA-276600
 Chứng thực
56
BTP-THA-276599
 Chứng thực
57
BTP-THA-276598
 Chứng thực
58
BTP-THA-276597
 Chứng thực
59
BTP-THA-276594
 Chứng thực
60
BTP-THA-276593
 Chứng thực
61
T-THA-287918-TT
 Công tác dân tộc
62
BYT-THA-286790
 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
63
BYT-THA-286727
 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
64
BYT-THA-227725
 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
65
BYT-THA-227724
 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
66
BYT-THA-227723
 Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
67
BTM-THA-265148
 Đất đai
68
BTM-THA-265146
 Đất đai
69
BTM-THA-265145
 Đất đai
70
BTM-THA-265144
 Đất đai
71
BTM-THA-265143
 Đất đai
72
BTM-THA-265142
 Đất đai
73
TM-THA-265141
 Đất đai
74
BTM-THA-265140
 Đất đai
75
BTM-THA-265139
 Đất đai
76
BTM-THA-265138
 Đất đai
77
BTM-THA-265137
 Đất đai
78
BTM-THA-265136
 Đất đai
79
BTM-THA-265135
 Đất đai
80
BTM-THA-265134
 Đất đai
81
BTM-THA-265133
 Đất đai
82
BTM-THA-265132
 Đất đai
83
BTM-THA-265131
 Đất đai
84
BTM-THA-265130
 Đất đai
85
BTM-THA-265129
 Đất đai
86
BTM-THA-265128
 Đất đai
87
BTM-THA-265127
 Đất đai
88
BTM-THA-265126
 Đất đai
89
BTM-THA-265125
 Đất đai
90
BTM-THA-265147
 Đất đai
91
BTM-THA-265149
 Đất đai
92
BTM-THA-264185
 Đất đai
93
TTR-THA-4
 Giải quyết khiếu nại
94
TTR-THA-11
 Giải quyết tố cáo
95
T-THA-287749-TT
 Giáo dục và Đào tạo
96
T-THA-287748-TT
 Giáo dục và Đào tạo
97
BGD-THA-285396
 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
98
BGD-THA-285394
 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
99
BGD-THA-285393
 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
100
BGD-THA-285397
 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
101
BGD-THA-285395
 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102
BTP-THA-276670
 Hộ tịch
103
BTP-THA-276665
 Hộ tịch
104
T-THA-288411-TT
 Hộ tịch
105
T-THA-288410-TT
 Hộ tịch
106
T-THA-288409-TT
 Hộ tịch
107
T-THA-288408-TT
 Hộ tịch
108
T-THA-288407-TT
 Hộ tịch
109
T-THA-288382-TT
 Hộ tịch
110
T-THA-288381-TT
 Hộ tịch
111
T-THA-288380-TT
 Hộ tịch
112
T-THA-288379-TT
 Hộ tịch
113
T-THA-288377-TT
 Hộ tịch
114
T-THA-288376-TT
 Hộ tịch
115
T-THA-288373-TT
 Hộ tịch
116
T-THA-288367-TT
 Hộ tịch
117
T-THA-288366-TT
 Hộ tịch
118
T-THA-288363-TT
 Hộ tịch
119
T-THA-288361-TT
 Hộ tịch
120
T-THA-288359-TT
 Hộ tịch
121
T-THA-288358-TT
 Hộ tịch
122
T-THA-288357-TT
 Hộ tịch
123
T-THA-288356-TT
 Hộ tịch
124
T-THA-288354-TT
 Hộ tịch
125
T-THA-116414-TT
 Hoạt động tín dụng
126
T-THA-116406-TT
 Hoạt động tín dụng
127
T-THA-116324-TT
 Hoạt động tín dụng
128
BQP-THA-238317
 Khen thưởng
129
BQP-THA-238404
 Khen thưởng
130
BNN-THA-287778
 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
131
BNN-THA-287786
 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
132
BLĐ-TBVXH-THA-286141
 Lao động tiền lương
133
BVH-THA-279069
 Lễ hội
134
BTM-THA-265047
 Môi trường
135
T-THA-287816-TT
 Môi trường
136
T-THA-287815-TT
 Môi trường
137
T-THA-287814-TT
 Môi trường
138
T-THA-287813-TT
 Môi trường
139
BLĐ-TBVXH-THA-286173
 Người có công
140
T-THA-288243-TT
 Người có công
141
T-THA-288242-TT
 Người có công
142
T-THA-288241-TT
 Người có công
143
T-THA-288240-TT
 Người có công
144
T-THA-288239-TT
 Người có công
145
T-THA-288238-TT
 Người có công
146
T-THA-288237-TT
 Người có công
147
T-THA-288235-TT
 Người có công
148
T-THA-288234-TT
 Người có công
149
T-THA-288233-TT
 Người có công
150
T-THA-288232-TT
 Người có công
151
T-THA-288231-TT
 Người có công
152
T-THA-288230-TT
 Người có công
153
T-THA-288229-TT
 Người có công
154
T-THA-288228-TT
 Người có công
155
T-THA-288227-TT
 Người có công
156
T-THA-288226-TT
 Người có công
157
T-THA-288225-TT
 Người có công
158
T-THA-286992-TT
 Người có công
159
T-THA-286991-TT
 Người có công
160
BNN-THA-288417
 Nông nghiệp
161
THA-289661
 Nông thôn mới
162
THA-289660
 Nông thôn mới
163
BTP-THA-277304
 Nuôi con nuôi
164
T-THA-288417-TT
 Nuôi con nuôi
165
T-THA-288416-TT
 Nuôi con nuôi
166
BTP-THA-277452
 Phổ biến giáo dục pháp luật
167
BTP-THA-277451
 Phổ biến giáo dục pháp luật
168
BTP-THA-277450
 Phổ biến giáo dục pháp luật
169
BTP-THA-277449
 Phổ biến giáo dục pháp luật
170
BTP-THA-277448
 Phổ biến giáo dục pháp luật
171
BTP-THA-277373
 Phổ biến giáo dục pháp luật
172
BTP-THA-277372
 Phổ biến giáo dục pháp luật
173
T-THA-286626-TT
 Phổ biến giáo dục pháp luật
174
T-THA-286625-TT
 Phổ biến giáo dục pháp luật
175
T-THA-286623-TT
 Phổ biến giáo dục pháp luật
176
BLĐ-TBVXH-THA-286191
 Phòng, chống tệ nạn xã hội
177
T-THA-286947-TT
 Phòng, chống tệ nạn xã hội
178
T-THA-287920-TT
 Phòng, chống tệ nạn xã hội
179
TTR-THA-28
 Phòng, chống tham nhũng
180
TTR-THA-27
 Phòng, chống tham nhũng
181
TTR-THA-18-10950
 Phòng, chống tham nhũng
182
TTR-THA-16-10950
 Phòng, chống tham nhũng
183
TTR-THA-17-10950
 Phòng, chống tham nhũng
184
BTM-THA-264925
 Tài nguyên nước
185
BVH-THA-278881
 Thể dục thể thao
186
THA-289655
 Thi đua khen thưởng
187
T-THA-287817-TT
 Thi đua khen thưởng
188
BNV-THA-264928
 Thi đua, khen thưởng Trung ương
189
BNV-THA-264929
 Thi đua, khen thưởng Trung ương
190
BNV-THA-264930
 Thi đua, khen thưởng Trung ương
191
BNV-THA-264931
 Thi đua, khen thưởng Trung ương
192
BNV-THA-264932
 Thi đua, khen thưởng Trung ương
193
T-THA-289316-TT
 Thư viện
194
BNN-THA-288387
 Thủy lợi
195
BNN-THA-288388
 Thủy lợi
196
BNN-THA-288354
 Thủy lợi
197
TTR-THA-15
 Tiếp công dân
198
BNV-THA-264898
 Tôn giáo Chính phủ
199
BNV-THA-264899
 Tôn giáo Chính phủ
200
BNV-THA-264900
 Tôn giáo Chính phủ
201
BNV-THA-264901
 Tôn giáo Chính phủ
202
BNV-THA-264902
 Tôn giáo Chính phủ
203
BNV-THA-264903
 Tôn giáo Chính phủ
204
BNV-THA-264904
 Tôn giáo Chính phủ
205
BNV-THA-264905
 Tôn giáo Chính phủ
206
BNV-THA-264906
 Tôn giáo Chính phủ
207
BNV-THA-264907
 Tôn giáo Chính phủ
208
BNN-THA-288193
 Trồng trọt
209
BVH-THA-279086
 Văn hóa cơ sở
210
BVH-THA-279076
 Văn hóa cơ sở
211
TTR-THA-22
 Xử lý đơn thư
212
BGTVT-THA-284956
Đường thủy nội địa
213
BGTVT-THA-284955
Đường thủy nội địa
214
BGTVT-THA-284949
Đường thủy nội địa
215
BGTVT-THA-284954
Đường thủy nội địa
216
BGTVT-THA-284953
Đường thủy nội địa
217
BGTVT-THA-284952
Đường thủy nội địa
218
BGTVT-THA-284948
Đường thủy nội địa
219
BGTVT-THA-285765
Đường thủy nội địa
220
BNN-THA-288501
Phòng, chống thiên tai
221
BNN-THA-288502
Phòng, chống thiên tai
222
BNN-THA-288503
Phòng, chống thiên tai